• Log ud

 • Cirkulære 4 2019

  Cirkulære 4 (10. januar 2019)

  Ny Økologiforordning

  Den nye økologiforordning nr. 2018/848, der træder i kraft d. 1 januar 2021, medfører en række ændringer i forhold til detailleddets salg af økologiske varer i løsvægt, se vedhæftede link.

  Meddelelse og certificering

  For det første indføres der et krav om, at alle virksomheder skal give meddelelse til myndighederne, før der markedsføres økologiske produkter. Kun detailhandlere, der sælger færdigpakkede økologiske varer er undtaget.

  De virksomheder der skal give meddelelse til myndighederne før deres markedsføring, skal derefter certificeres af myndighederne, hvis de producerer, distribuerer, tilbereder, importerer eller oplagrer (undtagen oplagring i forbindelse med salgsstedet), økologiske produkter. Dvs. at forordningen medfører at også detailhandlere skal certificeres af myndighederne, hvis de sælger økologiske produkter.

  Der er dog mulighed for at medlemsstaterne i EU kan undtage fra kravet om certificering. Det gælder for erhvervsdrivende, der sælger direkte til forbrugere (dvs. detailleddet), når der sælges uindpakkede varer (dvs. løssalg), bortset fra foder. Men det er kun mindre erhvervsdrivende, der kan omfattes af undtagelsen. Dvs. at salget ikke må overstige 5000 kg. om året eller at omsætningen af løssalget ikke må overstige €20.000 om året, eller den erhvervsdrivendes potentielle omkostninger ved certificering overstiger 2 % af den erhvervsdrivendes samlede omsætning af økovarer i løssalg.

  Så for detailhandlere, der ikke kommer ind under en af de grænser, skal der således indhentes certificering, selvom der kun sælges varer i løssalg.

  Kontrol

  Hvad angår kontrol, så bestemmer den nye økologiforordning også, at der skal ske offentlig kontrol, efter EU’s forordning om generel kontrol af fødevarevirksomheder. Denne forordning medfører, at der skal ske ”regelmæssig” kontrol, hvilket jf. økologiforordningen skal ske for at ”verificere” at de erhvervsdrivende overholder forordningens regler. Kontrollen skal gennemføres i hele processen frem til og med distribution af varerne. Dermed omfattes detailledet også, også den del der kun sælger i løsvægt.

  Hvis medlemsstaterne har undtaget de små detailhandlere, der sælger i løsvægt, fra certificeringskravet, vil disse få kontrolleret at de stadig er under grænsen, og at de produkter de sælger lever op til forordningens krav.

  Ud over den regelmæssige kontrol, som alle erhvervsdrivende underkastes, så fremgår det af forordningen at der mindst en gang årligt skal ske kontrol af, om de erhvervsdrivende overholder forordningen. Denne årlige kontrol kræves dog ikke for de detailhandlere, der er så små, og sælger i løsvægt, at de kan undtages fra kravet om certificering.

  Sammenfatning

  Derfor er det korrekt forstået, at den nye økologiforordning medfører krav om meddelelse, certificering og kontrol, af den del af detailledet, der sælger i løsvægt. Kun mindre detailhandlende, kan blive undtaget fra certificeringskravet, og kun hvis medlemsstaterne beslutter det.

  Med venlig hilsen/Yours faithfully,

  Advokat Niels Gade

  Link til tilhørende dokumenter